Krzysztof Cpałka

Krzysztof Cpałka

Informacje ogólne

Krzysztof Cpałka

Informacje podstawowe

Krzysztof Cpałka pracuje na stanowisku profesora zwyczajnego w Katedrze Inteligentnych Systemów Informatycznych na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Informatyki Politechniki Częstochowskiej. Tytuł profesora uzyskał on w roku 2018.

Krzysztof Cpałka zajmuje się metodami sztucznej inteligencji, w szczególności sieciami neuronowymi, teorią zbiorów i systemów rozmytych, interpretowalnością wiedzy zgromadzonej w systemach inteligentnych, algorytmami inspirowanymi naturą (m.in. algorytmami bazującymi na populacji) i biometrycznymi metodami weryfikacji tożsamości. Z tematyki tej opracował wiele oryginalnych rozwiązań naukowych, które opublikował w dwóch monografiach naukowych (w wydawnictwie Exit i Springer) i ponad 100. wysokocytowanych artykułach naukowych, zaewidencjonowanych m.in. w bazach: Google Scholar (h-indeks 36), Scopus (h-indeks 31) i Web of Science (h-indeks 30). Jedna z prac otrzymała w roku 2005. nagrodę IEEE Outstanding Paper Award za najlepszą pracę naukową w czasopiśmie IEEE Transactions on Neural Networks.

Krzysztof Cpałka należy do następujących towarzystw i sekcji naukowych: Polskiego Towarzystwa Sieci Neuronowych, Institute of Electrical and Electronics Engineers, IEEE Computational Intelligence Society, IEEE Industrial Electronics Society.

Stopnie i tytuły

Krzysztof Cpałka w roku 2018. uzyskał tytuł naukowy profesora.

Krzysztof Cpałka w roku 2010. uzyskał stopnień naukowy doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinie Informatyka. Monografia habilitacyjna nosiła tytuł „Zagadnienie interpretowalności wiedzy i dokładności działania systemów rozmytych” i została ona wydana w roku 2009. przez wydawnictwo Exit. Postępowanie habilitacyjne zostało przeprowadzone w Instytucie Badań Systemowych Polskiej Akademii Nauk w Warszawie.

Krzysztof Cpałka w roku 2002. uzyskał stopnień naukowy doktora nauk technicznych w dyscyplinie Informatyka. Rozprawa doktorska nosiła tytuł „Elastyczne rozmyto-neuronowe systemy wnioskujące”, jej promotorem był Prof. dr hab. inż. Leszek Rutkowski. Postępowanie doktorskie zostało przeprowadzone na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Informatyki Politechniki Częstochowskiej. Wspomniana praca doktorska została obroniona z wyróżnieniem.

Krzysztof Cpałka w roku 1997. uzyskał stopnień naukowy magistra i tytuł zawodowy inżyniera w zakresie elektroniki i inżynierii komputerowej. Praca magisterska nosiła tytuł „Badanie algorytmów uczenia sieci neuronowych”, jej promotorem był Dr hab. inż. Jarosław Bilski, prof. PCz. Wspomniana praca magisterska została obroniona z wynikiem bardzo dobrym na Wydziale Elektrycznym Politechniki Częstochowskiej.

Realizacja projektów

Krzysztof Cpałka uczestniczył w realizacji następujących projektów:

 • Projektu 2012/05/B/ST7/02138 pt. „Nowe algorytmy tworzenia dokładnych, nieliniowych, interpretowalnych i dostosowanych do działania w czasie rzeczywistym modeli układów dynamicznych z wykorzystaniem inteligencji obliczeniowej” (2013-2016). W projekcie tym Krzysztof Cpałka pełnił funkcję kierownika.

 • Projektu współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach działania 2.3 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka nr POIG.02.03.0300091/10 pt. „Portal Nauki- Platforma transferu wiedzy dla społeczności naukowej i przemysłu” (2011-2015).

 • Projektu 67/N SINGAPUR/2007/O pt. „Rozwój inteligentnych technik w modelowaniu, sterowaniu i optymalizacji złożonych systemów wytwarzania” (2008-2010).

 • Projektu N N519 403934 pt. „Rozwój inteligentnych metod komputerowych w zadaniach modelowania, predykcji i klasyfikacji” (2008-2010).

 • Projektu N N516 1669 33 pt. „Zagadnienie interpretowalności wiedzy i dokładności działania systemów decyzyjnych wykorzystujących podejście rozmyte” (2007-2010). W projekcie tym Krzysztof Cpałka pełnił funkcję kierownika.

 • Projektu Rosja/80/2006 pt. „Rozwój badań nad technologiami neuro-komputerowymi w zadaniach diagnostyki medycznej i technicznej” (2006-2009).

 • Projektu KBN Nr 3T11C 048 27 pt. „Nowe metody reprezentacji, przetwarzania i pozyskiwania wiedzy” (2004-2007).


Oprócz wymienionych projektów Krzysztof Cpałka uczestniczył w Subsydiach Profesorskich przyznanych przez Fundację na Rzecz Nauki Polskiej dla Prof. dra hab. inż. Leszka Rutkowskiego (2005-2009) oraz otrzymał Stypendium krajowe dla młodych naukowców, przyznane przez Fundację na Rzecz Nauki Polskiej na rok 2003, z przedłużeniem na rok 2004.

Nagrody i wyróżnienia

Krzysztof Cpałka otrzymał m.in. następujące nagrody i wyróżnienia:

 • Indywidualną nagrodę Rektora Politechniki Częstochowskiej stopnia pierwszego, przyznaną w roku 2022. za osiągnięcia publikacyjne.

 • Indywidualną i zespołową nagrodę Rektora Politechniki Częstochowskiej, przyznaną w roku 2021. za osiągnięcia publikacyjne.

 • Indywidualną nagrodę Rektora Politechniki Częstochowskiej stopnia pierwszego, przyznaną w roku 2019. za uzyskanie tytułu profesora nauk technicznych.

 • Zespołową nagrodę Rektora Politechniki Częstochowskiej stopnia drugiego, przyznaną w roku 2019. za osiągnięcia publikacyjne.

 • Zespołową nagrodę Rektora Politechniki Częstochowskiej, przyznaną w roku 2019. za pracę w senackiej Komisji ds. Kadr.

 • Medal 70-lecia Politechniki Częstochowskiej, przyznany w roku 2019.

 • Zespołową nagrodę Rektora Politechniki Częstochowskiej stopnia trzeciego, przyznaną w roku 2018. za osiągnięcia publikacyjne.

 • Zespołową nagrodę Rektora Politechniki Częstochowskiej stopnia drugiego, przyznaną w roku 2018. za pracę w senackiej Komisji ds. Kadr.

 • Zespołową nagrodę Rektora Politechniki Częstochowskiej stopnia trzeciego, przyznaną w roku 2017. za cykl publikacji z zakresu metod inteligencji obliczeniowej.

 • Zespołową nagrodę Rektora Politechniki Częstochowskiej stopnia drugiego, przyznaną w roku 2017. za pracę w senackiej Komisji ds. Kadr.

 • Nagrodę Best Paper Award, przyznaną w roku 2017. w trakcie 38. Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Information Systems Architecture and Technology”.

 • Zespołową nagrodę Rektora Politechniki Częstochowskiej stopnia trzeciego, przyznaną w roku 2015. za cykl publikacji z zakresu metod inteligencji obliczeniowej.

 • Brązowy Medal za Długoletnią Służbę, przyznany w roku 2013. przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego. Książeczka potwierdzająca przyznanie odznaczenia posiada numer 397-2013-79 i jest datowana na dzień 12 września 2013 roku.

 • Indywidualną nagrodę Rektora Politechniki Częstochowskiej stopnia drugiego, przyznaną w roku 2011. za uzyskanie stopnia doktora habilitowanego.

 • Medal Komisji Edukacji Narodowej, przyznany w roku 2011. za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania. Książeczka potwierdzająca przyznanie odznaczenia posiada numer 126109 i jest datowana na dzień 29 sierpnia 2011 roku.

 • Zespołową nagrodę Rektora Politechniki Częstochowskiej stopnia trzeciego, przyznaną w roku 2011. za wdrożenie i propagowanie nowoczesnych metod nauczania w Politechnice Częstochowskiej.

 • Zespołową nagrodę Rektora Politechniki Częstochowskiej stopnia drugiego, przyznaną w roku 2010. za wdrażanie e-learningu w Politechnice Częstochowskiej.

 • Indywidualną nagrodę Rektora Politechniki Częstochowskiej stopnia pierwszego, przyznaną w roku 2010. za cykl publikacji z zakresu metod inteligencji obliczeniowej.

 • Indywidualną nagrodę Rektora Politechniki Częstochowskiej stopnia drugiego, przyznaną w roku 2010. za monografię habilitacyjną pt. „Zagadnienie interpretowalności wiedzy i dokładności działania systemów rozmytych”, wydaną nakładem Akademickiej Oficyny Wydawniczej Exit w roku 2009.

 • Nagrodę Best Session Presentation Award za najlepszą pracę naukową w swojej sekcji, przyznaną w roku 2006. w trakcie Światowego Kongresu Inteligencji Obliczeniowej w Vancouver.

 • Nagrodę IEEE Outstanding Paper Award za najlepszą pracę naukową w czasopiśmie amerykańskim IEEE Transactions on Neural Networks, wręczoną w roku 2005.

 • Zespołową nagrodę Rektora Politechniki Częstochowskiej stopnia trzeciego, przyznaną w roku 2004. zespołowi w składzie Leszek Rutkowski i Krzysztof Cpałka za cykl publikacji z zakresu metod inteligencji obliczeniowej.

 • Indywidualną nagrodę Rektora Politechniki Częstochowskiej stopnia trzeciego za wyróżnioną pracę doktorską pt.: „Elastyczne rozmyto-neuronowe systemy wnioskujące”, przyznaną w roku 2003.